Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Henk Spaans illusions geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 27356374. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Henk Spaans illusions kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Henk Spaans illusions, deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of omdat je deze zelf hebt ingevuld op het contactformulier van de website https://www.henkspaans.nl en deze hebt verzonden aan Henk Spaans illusions.

Bij Henk Spaans illusions kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Waarom Henk Spaans illusions deze gegevens nodig heeft

Henk Spaans illusions verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Henk Spaans illusions je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst ten behoeve van bijvoorbeeld productie, show, uitvoering, evenement of andere dienst. Deze gegevens verwerken wij in prijsopgaven, verkoop facturen, opdrachtbevestigingen en draaiboeken.

Indien je betrokken bent bij een evenement geproduceerd, georganiseerd en/ of uitgevoerd wordt door Henk Spaans illusions kan Henk Spaans illusions je persoonsgegevens verwerken in een draaiboek ten behoeve van dat specifieke evenement en alleen voor een specifiek doel.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bewaartermijn persoonsgegevens algemeen

Henk Spaans illusions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Bewaartermijn prijsopgaven, verkoop facturen en opdrachtbevestigingen

Henk Spaans illusions bewaart prijsopgaven, verkoop facturen en opdrachtbevestigingen waarin persoonsgegevens zijn verwerkt niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

Bewaartermijn digitale en papieren documenten ten behoeve van evenementen en projecten Henk Spaans illusions

Persoonsgegevens die worden verzameld en gedocumenteerd in digitale draaiboeken, digitale evenementen mappen, digitale projectmappen t.b.v. evenementen en projecten worden voor een termijn van 7 (ZEVEN JAAR) jaar bewaard. Dit termijn hanteren wij voor naslag werk en ter voorbereiding van volgende edities van dit specifieke evenement of project.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen worden documenten en bestanden uiterlijk op 1 januari van het daaropvolgende jaar vernietigd/ verwijderd.

Papieren draaiboeken worden na het desbetreffende evenement of project binnen 5 werkdagen (VIJF WERKDAGEN) vernietigd.

Delen met anderen

Henk Spaans illusions verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Henk Spaans illusions https://www.henkspaans.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Henk Spaans illusions gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@henkspaans.nl. Henk Spaans illusions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek reageren. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging

Henk Spaans illusions neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website https://www.henkspaans.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat zodat er een beveiligde verbinding ontstaat tussen de server van https://www.henkspaans.nl en uw browser wanneer u de website bezoekt, dit om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Alle personen die namens Henk Spaans illusions kennis nemen van uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Regelmatig maken wij back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden. Tevens zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27356374.

Contact

https://www.henkspaans.nl is een website van Henk Spaans illusions.

Henk Spaans illusions is als volgt te bereiken: